FMW (Frontier Martial-arts Wrestling)

 

Current # of FMW Events: 20

 

FMW 5th Anniversary Show (5/5/94).

1.     Tetsuhiro Kuroda vs. Gosaku Goshogowara

2.     Battle Ranger Z, Koji Nakagawa, & Masato Tanaka vs. Great Sasuke, Hanzo Nakajima, & Shiryu

3.     Combat Toyoda, Crusher Maedomari, & Shark Tsuchiya vs. Noriyo Tateno, Eagle Sawai, & Mizuki Endo

4.     Sambo Asako & Mr. Gannosuke vs. Goro Tsurumi & Hideki Hosaka

5.     Katsuji Ueda vs. Katsutoshi Niiyama - Kickboxer vs. Wrestler Match

6.     Sabu & Damian vs. Dr. Luther & Yone Genjin

7.     Megumi Kudo vs. Yumiko Hotta

8.     Big Titan, The Gladiator, & Ricky Fuji vs. Hiromichi Fuyuki, Jado, & Gedo

9.     Terry Funk vs. The Shiek

10. Mr. Pogo & Hisakatsu Oya vs. Tarzan Goto & Mitsuhiro Matsunaga

11. Atsushi Onita vs. Genichiru Tenryu - No Rope Explosive Barbed Wire Cage Death Match

 

FMW Triple Onita (8-9/94) - VG/EX, 2:07.

1.     Katsutoshi Niiyama, Koji Nakagawa, & Tetsuhiro Kuroda vs. Battle Ranger, Masato Tanaka, & Gosaku Goshogawara

2.     Crusher Maedomari, Shark Tsuchiya, & Tsuppari Mack vs. Megumi Kudo, Miwa Sato, & Nurse Nakamura

3.     Ricky Fuji vs. Mach Hiyato

4.     Dr. Luther & Hannibal Lector vs. Great Sasuke & Damian

5.     Mr. Gannosuke vs. Sambo Asako

6.     Combat Toyoda vs. Yukie Nabeno

7.     Sabu vs. Hayabusa

8.     The Gladiator vs. Big Titan

9.     Mr. Pogo vs. Mitsuhiro Matsunaga - Street Fight

10. Tarzan Goto vs. Hisakatsu Oya

11. Atsushi Onita vs. Masaji Aoyagi - Electrified Explosive Barbed Wire Double Hell Death Match

12. Crusher Maedomari, Shark Tsuchiya, & Combat Toyoda vs. Megumi Kudo, Miwa Sato, & Keiko Iwame

13. The Gladiator vs. Big Titan

14. Tarzan Goto & Hisakatsu Oya vs. Hideki Hosaka & Koji Nakagawa

15. Atsushi Onita vs. Mr. Pogo - No Rope Barbed Wire Double Hell Death Match

16. Tarzan Goto & Hisakatsu Oya vs. Yukihiro Kanemura & Mitsuhiro Matsunaga

17. Atsushi Onita, Mr. Gannosuke, & Katsutoshi Niiyama vs. Mr. Pogo, The Gladiator, & Hideki Hosaka - Electrified Barbed Wire Dynamite Pool Double Hell Death Match

 

FMW The Story of F V2 (5/17/95 - 3/30/96).

1.     Gladiator & Horace Boulder VS. Hayabusa & Katsutoshi Niiyama

2.     Gladiator, Ricky Fuji, & Hisakatsu Oya VS. Hayabusa, Katsutoshi Niiyama, & Masato Tanaka

3.     Hayabusa VS. Hisakatsu Oya

4.     Mr. Pogo & Horace Boulder VS. Mitsuhiro Matsunaga & Super Leather

5.     Mitsuhiro Matsunaga, Super Leather, & Hido VS. Mr. Pogo, Horace Boulder, & Gladiator

6.     Mr. Pogo VS. Mitsuhiro Matsunaga

7.     Masato Tanaka VS. Yukihiro Kanemura

8.     Gladiator VS. Hayabusa

9.     Gladiator VS. Masato Tanaka

10. Hayabusa VS. Yukihiro Kanemura

11. Mr. Pogo & Horace Boulder VS. Mitsuhiro Matsunaga & Super Leather

12. Mitsuhiro Matsunaga VS. Mr. Pogo

13. Mitsuhiro Matsunaga VS. Yukihiro Kanemura

14. Hayabusa VS. Hisakatsu Oya

15. Mitsuhiro Matsunaga VS. Super Leather

16. Gladiator VS. Hayabusa

17. Gladiator VS. Super Leather

18. Mitsuhiro Matsunaga VS. Hayabusa

19. Gladiator VS. Hayabusa

20. Mitsuhiro Matsunaga & Hayabusa VS. Yukihiro Kanemura & Masato Tanaka

21. Hido VS. Hideki Hosaka

22. Mitsuhiro Matsunaga VS. Hido

23. Horace Boulder, Hido, Hayabusa, & Masato Tanaka VS. Mitsuhiro Matsunaga, Gladiator, Hisakatsu Oya, & Hideki Hosaka

24. Mitsuhiro Matsunaga, Jason, Super Leather, Hido, & Yukihiro Kanemura VS. Hayabusa, Masato Tanaka, Horace Boulder, Koji Nakagama, & Tetsuhiro Kuroda

25. Mr. Pogo VS. Masato Tanaka

26. Mitsuhiro Matsunaga, Jason, & Hideki Hosaka VS. Super Leather, Hido, & Yukihiro Kanemura

27. Hayabusa, The Great Sasuke, & Koji Nakagawa VS. Ricky Fuji, Taka Michinoku, & Super Dolphin

28. Yoshiaki Fujiwara & Daisuke Ikeda VS. Hisakatsu Oya & Ricky Fuji

29. Hisakatsu Oya & Horace Boulder VS. Yoshiaki Fujiwara & Daisuke Ikeda

30. Jason & Super Leather VS. Hisakatsu Oya & Horace Boulder

31. Mitsuhiro Matsunaga, Hido, & Yukihiro Kanemura VS. Hayabusa, Masato Tanaka, & Koji Nakagama

32. Mitsuhiro Matsunaga, Hido, & Yukihiro Kanemura VS. Hayabusa, Masato Tanaka, & Koji Nakagama

33. Mr. Pogo VS. Ricky Fuji

34. Mitsuhiro Matsunaga, Super Leather, & Yukihiro Kanemura VS. Masato Tanaka, Horace Boulder, & Koji Nakagama

35. Masato Tanaka, Tetsuhiro Kuroda, & Ricky Fuji VS. Mitsuhiro Matsunaga, Hido, & Yukihiro Kanemura

36. Shoji Nakamaki & Headhunter A VS. Masato Tanaka & Koji Nakagama

37. Super Leather VS. Hisakatsu Oya

38. Super Leather VS. Gladiator

39. The Headhunters VS. Super Leather & Jason

 

FMW Grandslam 1995 Part 1 {Partial} (8/31/95 - 9/5/95) - EX, 0:50.

1.       Hayabusa vs. Hiskatsu Oya

2.       Hayabusa vs. The Gladiator

 

FMW Kawasaki Legend 1996 (5/5/96) - EX, 3:58.

1.       Hayato Nanjyo vs. Jason the Terrible

2.       Chapparita Asari & Yumi Fukawa vs. Kaori Nakayama & Aki Kanbayashi

3.       Kamikaze, Wild Shooter, & Katsutoshi Niiyama vs. Daisuke Ikeda, Shoichi Funaki, & Tetsuhiro Kuroda

4.       Ricky Fuji, Ricky Morton, & Robert Gibson vs. Crypt Keeper, Freddy Kruger, & Boogie Man

5.       Ryuma Go & Samurai Max vs. Ichu Majin & Silver X

6.       Taka Michinoku vs. Koji Nakagawa

7.       Chigusa Nagayo vs. Shark Tsuchiya - Street Fight

8.       Mitsuhiro Matsunaga, Hido, & Hideki Hosaka vs. Shoji Nakamaki, Toryu, & Miguel Perez Jr.

9.       The Headhunters & Super Leather vs. The Gladiator, Horace Boulder, & Hisakatsu Oya

10.    Cactus Jack vs. Yukihiro Kanemura - Barbed Wire Barricade Spider Net Glass Death Match

11.    Combat Toyota vs. Megumi Kudo - Electrified Barbed Wire Death Match

12.    Terry Funk & Mr. Pogo vs. Hayabusa & Masato Tanaka - No Rope Electrified Barbed Wire Land Mine Double Hell Death Match

 

FMW The Story of F Stage 2 V2 (5/5/96 - 3/30/97).

1.     Independent Junior Champion Taka Michinoku VS. Koji Nakagawa - Independent Junior Title Match

2.     Terry Funk & Mr. Pogo VS. Hayabusa & Masato Tanaka (Barbed Wire Match)

3.     Masato Tanaka VS. Mr. Pogo (Street Fight)

4.     Super Leather VS. Hido

5.     Hisakatsu Oya VS. Horace Boulder

6.     Yukihiro Kanemura VS. Koji Nakagawa

7.     Masato Tanaka / T. Kuroda / Koji Nakagawa VS. Headhunters & Super Leather (6 Man Tag Title Match)

8.     Masato Tanaka VS. Hisakatsu Oya

9.     Yukihiro Kanemura VS. Super Leather

10. Hayabusa VS. Koji Nakagawa

11. Yukihiro Kanemura VS. Masato Tanaka (Brass Knux Title Match)

12. Terry Funk VS. Mr. Pogo

13. Masato Tanaka / T. Kuroda / Koji Nakagawa VS. Yukihiro Kanemura / H. Hosaka / Hido (Barbed Wire Match)

14. Hayabusa / Tanaka / Kuroda / Nakagawa VS. Headhunters / Oya / Super Leather

15. Headhunters VS. Hideki Hosaka & Hido (Brass Knux Tag Team Title Match

16. Masato Tanaka / T. Kuroda / Koji Nakagawa VS. Terry Funk / Gladiator / Horace Boulder (6-Man Tag Team Title Match)

17. Hisakatsu Oya VS. Hayabusa

18. Terry Funk & Gladiator VS. Hayabusa & Masato Tanaka (Street Fight)

19. Jinsei Shinzaki VS. Hayabusa

20. Yukihiro Kanemura VS. Hisakatsu Oya (Brass Knux Title Match)

21. Hayabusa VS. Great Sasuke

22. Onita / Mr. Pogo / Masato Tanaka / T. Kuroda VS. Terry Funk / Hisakatsu Oya / The Headhunters

23. Yukihiro Kanemura / Hideki Hosaka / Dragon Winger VS. Masato Tanaka / T. Kuroda / Hayato Nanjyo

24. Hisakatsu Oya & Crypt Keeper VS. Hayabusa & Hayato Nanjyo

25. Hisakatsu Oya & Mr. Gannosuke VS. Hayabusa & Ricky Fuji

26. The Gladiator VS. Masato Tanaka (World Brass Knux Title Match)

27. Gladiator / Mr. Gannosuke / Crypt Keeper VS. Hayabusa / Ricky Fuji / Mr. Pogo 2

28. R. Fuyuki / Gedo / Jado VS. Yukihiro Kanemura / Hideki Hosaka / Dragon Winger

29. Headhunters / Hisakatsu Oya VS. Masato Tanaka / T. Kuroda / Koji Nakagawa (6 Man Tag Team Title Match)

30. R. Fuyuki / Gedo / Jado VS. Yukihiro Kanemura / Hideki Hosaka / Hido

31. Onita / Kuroda / Tanaka / Nakagawa VS. Headhunters / Gladiator / Hisakatsu Oya

32. Gladiator / Hisakatsu Oya / Mr. Gannosuke / Niiyama VS. Onita / Masato Tanaka / T. Kuroda / Koji Nakagawa

33. R. Fuyuki / Gedo / Jado VS. Headhunters / Hisakatsu Oya (6 Man Tag Team Title Match)

34. Hisakatsu Oya / Mr. Gannosuke / Niiyama VS. Hayabusa / Masato Tanaka / Koji Nakagawa (Street Fight)

35. Yukihiro Kanemura & Hideki Hosaka VS. Gedo & Jado

36. Hayabusa VS. Mr. Gannosuke

37. Onita / Yukihiro Kanemura / Masato Tanaka VS. Terry Funk / Gladiator / Cactus Jack

38. Great Nita / Yukihiro Kanemura / Hido VS. R. Fuyuki / Gedo / Jado

39. Gladiator / Hisakatsu Oya / Mr. Gannosuke VS. Hayabusa / Ricky Fuji / Ricky Morton

40. Onita / Kuroda / Tanaka VS. Yukihiro Kanemura / Hido / Dragon Winger

41. Onita / Yukihiro Kanemura / Hido VS. Masato Tanaka / T. Kuroda / Koji Nakagawa

42. Headhunters / Hisakatsu Oya / Mr. Gannosuke VS. Mr. Pogo 2 / H. Nanjyo / Ricky Fuji / Hayabusa

43. Masato Tanaka / T. Kuroda / Koji Nakagawa VS. Yukihiro Kanemura / Hido / Hideki Hosaka (Street Fight)

44. Yukihiro Kanemura / Hido VS. Masato Tanaka / T. Kuroda (Tag Team Title Match)

45. Gladiator / Hisakatsu Oya / Mr. Gannosuke VS. Hayabusa / Jinsei Shinzaki / Koji Nakagawa

46. Headhunters / Hisakatsu Oya / Mr. Gannosuke VS. Hayabusa / Jinsei Shinzaki / T. Kuroda / Ricky Fuji

47. Yukihiro Kanemura VS. Hido (Barbed Wire)

 

FMW Commercial Tape (11/16/96 - 12/11/96).

1.     TAKA Michinoku vs. Hayabusa

2.     Great Sasuke vs. Hayabusa

 

FMW The Story of F Stage 3 (8/2/97 - 7/27/98).

1.     Various clips & highlights from 8/2/97 - 7/27/98

2.     Masato Tanaka vs. Mr. Gannosuke

3.     Jinsei Shinzaki vs. Mr. Gannosuke

4.     Hayabusa vs. Masato Tanaka

5.     Hayabusa & Masato Tanaka vs. Gedo & Jado

6.     Ricky Fuyuki & Yukihiro Kanemura vs. Hayabusa & Masato Tanaka

7.     Gedo vs. Ricky Fuji

8.     Masato Tanaka vs. Tetsuhiro Kuroda

9.     Gladiator vs. Yukihiro Kanemura

 

FMW White Love (1/6/98 - 3/17/98).

1.       Mr. Gannosuke vs. Masato Tanaka

2.       Hayabusa, Masato Tanaka, & Hisakatsu Oya vs. Yukihiro Kanemura, Jado, & Mr. Gannosuke

3.       Atsushi Onita, Koji Nakagawa, Gladiator, & Hideki Hosaka vs. Yukihiro Kanemura, Jado, Gedo, & Mr. Gannosuke

4.       Yukihiro Kanemura & Mr. Gannosuke vs. Jinsei Shinzaki & Hisakatsu Oya

5.       Hayabusa & Masato Tanaka vs. Koji Nakagawa & Tetsuhiro Kuroda

6.       Atsushi Onita, Koji Nakagawa, & Tetsuhiro Kuroda vs. Yukihiro Kanemura, Jado, & Mr. Gannosuke

7.       Yukihiro Kanemura & Mr. Gannosuke vs. Koji Nakagawa & Tetsuhiro Kuroda

8.       Ricky Fuyuki vs. Hayabusa

9.       Hayabusa & Jinsei Shinzaki vs. Yukihiro Kanemura & Mr. Gannosuke

10.    Yukihiro Kanemura vs. Koji Nakagawa

11.    Jado vs. Tetsuhiro Kuroda

12.    The Gladiator vs. Hisakatsu Oya

13.    Masato Tanaka vs. Hayabusa

14.    Jinsei Shinzaki vs. Super Leather

15.    Mr. Gannosuke, Yukihiro Kanemura, Hido, & Horace Boulder vs. Atsushi Onita, Koji Nakagawa, Tetsuhiro Kuroda, & Hideki Hosaka

16.    The Gladiator vs. Yukihiro Kanemura

17.    Hayabusa vs. Jado

18.    Ricky Fuyuki & Gedo vs. Koji Nakagawa & Tetsuhiro Kuroda

19.    Yukihiro Kanemura, Horace Boulder, Jado, & Mr. Gannosuke vs. Jinsei Shinzaki, Masato Tanaka, Hisakatsu Oya, & Ricky Fuji

20.    Hayabusa vs. The Gladiator

 

FMW PPV (4/20/99).

1.       Hayabusa & Jinsei Shinzaki vs. Masato Tanaka & Tetsuhiro Kuroda

2.       Yoshinori Sasaki vs. Naohiro Yamazaki

3.       Ricky Fuji vs. Masao Orihara

4.       Hisakatsu Oya vs. Katsumi Usuda

5.       Mr. Gannosuke vs. Yukihiro Kanemura

6.       Masato Tanaka & Tetsuhiro Kuroda vs. Koji Nakagawa & Gedo

7.       Hayabusa & Kodo Fuyuki vs. Daisuke Ikeda & Muhammed Yone

 

FMW PPV (7/31/99).

1.       Yoshinori Sasaki vs. Naohiko Yamazaki

2.       Akihito Ichihara vs. Hido

3.       Hisakatsu Oya vs. Hiroyoshi Okado

4.       Hayabusa, Masato Tanaka, & Tetsuhiro Kuroda vs. Armageddon #1, #2, & Super Leather

5.       Hayabusa, Masato Tanaka, & Tetsuhiro Kuroda vs. Yukihiro Kanemura, Jado, & Mr. Gannosuke

6.       Ricky Fuyuki, Gedo, & Koji Nakagawa vs. Hayabusa, Masato Tanaka, & Tetsuhito Kuroda 

 

FMW PPV (8/25/99).

1.       Mr Gannosuke & Jado vs. Akihito Ichihara & Naohiko Yamazaki

2.       Masato Tanaka & Ricky Fuji vs. Ricky Fuyuki & Shoichi Arai

3.       Gedo & Koji Nakagawa vs. Hisakatsu Oya & Tetsuhiro Kuroda

4.       Yukihiro Kanemura vs. Hayabusa

5.       Jado vs. Akihito Ichihara

6.       Masato Tanaka vs. Yukihiro Kanemura

7.       Hayabusa vs. Mr. Gannosuke

 

FMW DirecTV PPV: The Judgement (11/23/99).

1.       Ricky Fuji, Flying Kid Ichihara, & Chocoball Mukai vs. Koji Nakagawa, Jado, & Gedo - Ladder Match

2.       Kaori Nakayama & Emi Motokawa vs. Miss Mongol, Malia Hosaka, & Jazz

3.       Hido vs. Willie Williams

4.       Dory Funk, Jr. & Terry Funk vs. Yoshinori Sasaki & Naohiro Yamazaki

5.       Kintaro Kanemura vs. Balls Mahoney

6.       Tetsuhiro Kuroda & Hisakatsu Oya vs. Raven & Tommy Dreamer

7.       Masato Tanaka vs. Kodoh Fuyuki - Loser-Leaves-FMW 13,000 Volt Thunderbolt Cage Death Match

8.       H vs. Fake Hayabusa w/ Shawn Michaels as Special Referee

 

FMW DirecTV PPV {Partial} (12/12/99) - G, 0:30.

1.       H & Mr. Gannosuke vs. Masato Tanaka & Tetsuhiro Kuroda

 

FMW PPV (5/5/00).

1.       Ricky Fuji vs. Crazy Boy (8:03).

2.       Yoshinori Sasaki & Hideki Hosaka vs. Matty Smalls & Fatu

3.       Kaoruka Arai pinned Shoichi Arai - "Cat Fight" w/ Flying Kid Ichihara as Special Referee

4.       Kaori Nakayama, Chocoball Mukai, & Kyoko Inoue vs. Yuka Nakamura, Emi Motokawa, & Azusa Kudo

5.       Kintaro Kanemura vs. Ryuji Yamakawa

6.       Gedo, Jado, & Koji Nakagawa vs. Willie Williams, Willie Takayama, & Megame Boss

7.       Kodoh Fuyuki vs. Tetsuhiro Kuroda

8.       H vs. Masato Tanaka

 

FMW PPV (9/26/00).

1.       Chocoball Mukai & Tomokazu Morita vs. Yoshihito Sasaki & Masaru Makita

2.       Ricky Fuji, Emi Motokawa, Azusa Kudo, & Jun Chan vs. Kyoko Inoue, Akihito Ichihara, Shinjuku Masuda, & Kaorukio Arai

3.       Gedo & Jedo vs. Alex Porteau & Brian Madness

4.       Masato Tanaka, Hisakatsu Oya, & Naohiko Yamazaki vs. Kintaro Kanemura, Hideki Hosaka, & Yoshinari Saski

5.       Mr. Gannosuke & GOEMON vs. Tetsuhiro Kuroda  & Onryo

6.       Hayabusa vs. Kodoh Fuyuki - 60 Minute Iron Man Match

 

FMW PPV (11/12/00).

1.       Ricky Fuji vs. Chocoball Mukai

2.       Flying Kid Ichihara vs. Shinjuku Shark - Winner gets Kaoko Arai

3.       Kaori Nakayama, Gedo, & Jado vs. Pat Tanaka, Damian Blade, & Brad Elliott

4.       Kyoko Inoue vs. Naohiko Yamazaki - X-Files UFO Match

5.       Hisakatsu Oya vs. Azusa Kudo & Emi Motokawa - Handicap Match

6.       Mammoth Sasaki & Hideki Hosaka vs. Homeless Jimmy & Supreme

7.       Onryo vs. GOEMON

8.       Tetsuhiro Kuroda vs. Mr. Gannosuke

9.        Kintaro Kanemura vs. Masato Tanaka

10.    Kodoh Fuyuki vs. Hayabusa

 

FMW Kawasaki Legend PPV (5/5/01).

1.       Ricky Fuji & Satoshi Makita vs. Tomokazu Morita & Yoshihito Sasaki

2.       Shinjuku Shark vs. Tarec Pasca

3.       Hisakatsu Oya, Flying Kid Ichihara, Tomomi Tanimoto, & Survival Tobita vs. Azusa Kudo, Naohiko Yamazaki, Kaoruko Arai, & Saitama Gorilla

4.       Ricky Banderas vs. Chocoball Mukai

5.       Ayako Hamada & AKINO vs. Kyoko Inoue & Emi Motokawa

6.       Kintaro Kanemura vs. Mammoth Sasaki

7.       GOEMON & Onryo vs. Super Crazy & Super Nova

8.       Genichiro Tenryu vs. Kodoh Fuyuki

9.       Hayabusa & Great Sasuke vs. Tetsuhiro Kuroda & Mr. Gannosuke - Exploding 15000 Volt Thunderbolt Octagon Cage Bomb Death Match

 

FMW PPV (8/11/01).

1.       Shinjuku Shark vs. Flying Kid Ichihara

2.       Satoshi Makita vs. Happy Ikeda

3.       Ricky Fuji & Naohiro Yamazaki vs. Tomokazu Morita & Yaz Urano

4.       Yoshihito Sasaki vs. Hisakatsu Oya

5.       Kayoko Haruyama, Kaori Yoneyama, & Azumi Hyuga vs. Kyoko Inoue, Emi Motokawa, & Yuki Miyazaki

6.       Goemon & Onryo vs. Mammoth Sasaki & Chocoball Mukai

7.       Biomonster DNA vs. Kodoh Fuyuki

8.       Mr. Gannosuke vs. Tetsuhiro Kuroda

9.       Hayabusa vs. Kintaro Kanemura

 

FMW Misc. Matches (Various Dates) - VG, 0:24.

1.     Gladiator vs. Masato Tanaka

2.     Gladiator vs. Hayabusa